Socials
HomeDisclaimer

Disclaimer

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, volledigheid of juistheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door RTV Noord uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Op sommige onderdelen van de site is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld het schrijven in het gastenboek, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de site. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

  • De bezoeker die een bijdrage levert zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen en dat wil onder andere zeggen dat er geen kwetsende, grievende, aanstootgevende of commerciële bijdragen ingediend worden.
  • De bezoeker die een bijdrage levert garandeert over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart RTV Noord voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
  • Alle rechten ten aanzien van bijdrage die worden aangeleverd worden overgedragen aan RTV Noord en worden derhalve eigendom van RTV Noord, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma’s.
  • RTV Noord behoudt zich het recht voor om bijdragen die kwetsend, grievend, aanstootgevend, commercieel of niet ter zake doende zijn te weigeren of te verwijderen.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden op de site worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze derden ingediend en zijn niet die van de redactie of RTV Noord.

Datum versie: 18 augustus 2004

Wijzigingen

Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door RTV Noord aangepast worden. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.